ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงาน เป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครจงใจปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทันที โดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็ยเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2299 8000 ต่อ 030211-2, 030221
ข่าว/ประกาศ

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่างดังนี้

1.  ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18

2.  ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ

3.  ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาลปฏิบัติงานณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

4.  ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
     (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)

5.  ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18

6.  ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
     และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

7.  ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (CallCenter ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัครและสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆโต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือคะแนนสอบสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุดโดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้งเมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

 

*** ผู้สมัครที่ได้ทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุของท่านให้ตรงดับที่ท่านกรอกใบสมัครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้***

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ช่วงวันที่รับสมัคร ตำแหน่ง
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18 ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างโครงการ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ) ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างเหมาจ่าย ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างผู้ช่วยเภสัชกร ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18) ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างช่างเขียนแบบ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างช่างเทคนิค ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างช่างยนต์ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างช่างภาพ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างขับรถยนต์ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างขับเรือยนต์ ดูรายละเอียด
2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ดูรายละเอียด